ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. ,,Wiosna tuż, tuż”

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 ,,MALI ODKRYWCY” W GORZOWIE WLKP. ZAPRASZA DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
pt. ,,Wiosna tuż, tuż”

Celem konkursu jest:
rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych;
doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę;
poszerzanie wiedzy przyrodniczej dzieci poprzez obserwację otaczającego świata i czerpanie z niego inspiracji do własnej twórczości.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu: ,,Wiosna tuż, tuż”.
3. Technika i format prac plastycznych są dowolne ( praca płaska).
4. Każda praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać metryczkę wykonaną komputerowo: AUTOR: Imię i nazwisko, wiek ,PLACÓWKA: Nazwa, adres ,NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy
5. Dyplomy za udział oraz podziękowania dla opiekunów zostaną wysłane na podane adresy e-mail.
6. Jedna placówka może nadesłać maksymalnie dwie prace.
7. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 17.03.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Przedszkole Miejskie nr 4 ,,Mali Odkrywcy”
ul. Kobylogórska 107
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem: konkurs ,,WIOSNA TUŻ, TUŻ”

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.03.2016 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola www.pm4-gorzow.pl oraz na stronie internetowej blizejprzedszkola.pl.
9. Jury powołane przez Organizatora konkursu będzie oceniać prace w 2 kategoriach wiekowych: dzieci 3-4 letnie , 5-6 letnie.
10. Ocenie będą podlegać: oryginalność, samodzielność, walory artystyczne, estetyka pracy i zgodność z tematem konkursu.
11. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe przesłane pocztą.
12. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.
13. Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Przedszkolu Miejskim nr 4 ,,Mali Odkrywcy” w Gorzowie Wlkp.

Koordynatorzy:
Aneta Cinka anetamaszczak@wp.pl
Martyna Cisek martynka_221@wp.pl