Konkurs plastyczny ,, Żyjemy zdrowo”

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 ,,MALI ODKRYWCY” W GORZOWIE WLKP. ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM ,,ŻYJEMY ZDROWO”

 

Celem konkursu jest:

 • pobudzanie wyobraźni oraz rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym: 5-6 lat
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu ,,Żyjemy zdrowo”.
 3. Format pracy: maksymalnie A-3
 4. Technika: dowolna płaska bez użycia materiałów sypkich.
 5. Każda praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać metryczkę wykonaną komputerowo: AUTOR: Imię i nazwisko, wiek; PLACÓWKA: Nazwa, adres; NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:Imię i nazwisko, telefon kontaktowy
 6. Jedna placówka może nadesłać maksymalnie dwie prace.
 7. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 18.04.2017 r. ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Przedszkole Miejskie nr 4 ,,Mali Odkrywcy”

Kobylogórska 107

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem : konkurs ,,Żyjemy zdrowo”

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.04.2017 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola pm4-gorzow.pl oraz na stronie internetowej blizejprzedszkola.pl
 2. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora konkursu.
 3. Ocenie będzie podlegać: oryginalność, samodzielność, walory artystyczne, estetyka pracy i zgodność z tematem konkursu.
 4. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą.
 5. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.
 6. Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Przedszkolu Miejskim nr 4 ,,Mali Odkrywcy” w Gorzowie Wlkp.

Koordynatorzy:

Katarzyna Szatkiewicz szatkiewicz@o2.pl

Martyna Majewska martynka_221@wp.pl

Aneta Cinka anetamaszczak@wp.pl