Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Francja oczami przedszkolaka”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  ,,Francja oczami przedszkolaka”

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE  NR 10 ,,JASIA I MAŁGOSI” ORAZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 ,,MALI ODKRYWCY” W GORZOWIE WLKP., ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

,,FRANCJA OCZAMI PRZEDSZKOLAKA”

 

Celem konkursu jest:

 • pobudzanie wyobraźni oraz rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych
 • rozwijanie ciekawości związanej z Francją, jej historią, zwyczajami, tradycją.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym: 5,6 lat
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu.
 3. Format pracy: A-3
 4. Technika: dowolna płaska bez użycia materiałów sypkich.
 5. Każda praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać metryczkę wykonaną komputerowo: AUTOR: Imię i nazwisko, wiek; PLACÓWKA: Nazwa, adres; NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Imię i nazwisko, telefon kontaktowy
 6. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 2 prace.
 7. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 25.10.2018 r.    ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Przedszkole Miejskie nr 4 ,,Mali Odkrywcy”

Kobylogórska 107

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem : konkurs ,,Francja oczami przedszkolaka”

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.11.2018 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola pm4-gorzow.pl oraz p10gorzow.pl
 2. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 3. Ocenie będzie podlegać: oryginalność, samodzielność, walory artystyczne, estetyka pracy i zgodność z tematem konkursu.
 4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną przesłane pocztą.
 5. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.

 

Koordynatorzy:

Katarzyna Szatkiewicz szatkiewicz@o2.pl

Aneta Cinka anetamaszczak@wp.pl

Anna Czech anna.maria.cz@onet.pl

Marta Górna martafabiangorna@o2.pl